Regulamin

Regulamin Pracowni Mocnego Dźwięku.

§ 1
Zachowanie czystości w sali prób

1.1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz pozostawiania porządku po sobie w sali prób, toaletach, klatce schodowej.
1.2. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych w sali prób. 
1.3. Ze względu na zachowanie czystości i bezpieczeństwa dla sprzętu muzycznego, spożywanie napojów dopuszczane jest tylko w formie butelkowej (opakowania zakręcane).
1.4. Zabrania się stawiania butelek na sprzęt muzyczny oraz na ziemi. W każdej z sal prób wyznaczone są miejsca do stawiania napojów.
1.5. Puste opakowania należy zgnieść oraz umieścić w koszu na śmieci.
1.6. Zabrania się pozostawiania opakowań szklanych w koszu. Puste butelki powinny być wyrzucone do specjalnego pojemnika na szkło, który stoi na placu przed budynkiem.
1.7. Zabrania się wchodzenia w brudnym obuwiu do sali prób.
1.8. Na sali obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone w wyznaczonym miejscu w obiekcie.
1.9. Za szkody wyrządzone w sali prób, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wynajmujące. Usterki i awarie będą dokonywane na koszt sprawcy.

§ 2
Użytkowanie sprzętu muzycznego

2.1. Muzycy mogą korzystać tylko ze sprzętu muzycznego który został im udostępniony w sali prób bądź własnego. 
2.2. Kategorycznie zabrania się, brania i używania rzeczy innych muzyków, pozostawionych w sali.
2.3. Przed rozpoczęciem próby, wszyscy członkowie zespołów zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu z którego korzystają. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania sprzętu przed włączeniem któregokolwiek z nich oraz stosować się do niej.
2.4. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu należy zgłosić natychmiast (przed rozpoczęciem próby) telefonicznie a nie po próbie zespołu.
2.5. Użytkownicy sali prób pokrywają wszelkie straty będące następstwem nieprawidłowego korzystania ze sprzętu muzycznego.
2.6. Użytkowników sali obowiązuje bezwzględny zakaz siadania oraz stawiania przedmiotów na wzmacniaczach (szczególnie napojów).
2.7. Użytkownicy sali są zobowiązani do pokrycia kosztów napraw sprzętu, gdy awaria była wynikiem nieprawidłowego korzystania z wyposażenia.
2.8. Nie należy przesuwać sprzętu muzycznego ani dokonywać innych przemeblowań bez zgody obsługi. Nie należy samodzielnie stroić perkusji. 
2.9. O wszelakich indywidualnych potrzebach i zmianach wyposażenia, koniecznych do przeprowadzenia próby, należy poinformować obsługę sali. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.

§ 3
Jednorazowa rezerwacja sali prób

3.1 Rezerwację można dokonać telefonicznie, sms'em (tel.kom: 692 404 091) bądź przez stronę internetową (www.salaprobbialystok.pl) podając: imię, nazwisko, tel kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania.
3.2. Salę należy zarezerwować minimum 24h przed planowaną próbą po uprzednim sprawdzeniu wolnych terminów w harmonogramie.
3.3. Rezerwację sali prób uważa się za ważną tylko i wyłącznie po mailowym i/lub telefonicznym potwierdzeniu przez obsługę sali.
3.4. Rezerwacji można dokonać z wyprzedzeniem maksymalnie miesięcznym. W przypadku rezerwacji sali w odleglejszym terminie niż jeden miesiąc, rezerwacja zostanie uwzględniona po wcześniejszej płatności. 
3.5. Zespoły wykupujące Abonament mają pierwszeństwo do rezerwacji terminów oraz ustalania. godzin rezerwacji w sali prób.
3.6. Godziny pracy sal prób ustalone są w harmonogramie kalendarzowym. Rezerwację sal można robić tylko i wyłącznie w godzinach ustalonych przez właściciela.
3.7. W przypadku konieczności odwołania próby należy pilnie telefonicznie skontaktować się z nami.
3.8. Płatności za korzystanie z sal prób zostały określone w cenniku. 

§ 4
Rezerwacja abonamentowa

4.1. W abonamencie rezerwuje się dni lub godziny prób, na miesiąc z góry, określając dzień tygodnia, w którym mają się odbywać. Terminy mogą ulec zmianie, a tylko po uprzedniej konsultacji z właścicielem sal.
4.2. Rezerwację można dokonać telefonicznie, sms'em (tel.kom: 692 404 091) bądź przez stronę internetową (www.salaprobbialystok.pl) podając: imię, nazwisko, tel kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania.
4.3. Aby uzyskać rabat, płatność musi nastąpić za cały miesiąc z góry przed pierwszą próba w danym miesiącu.
4.4. W przypadku, nieopłacenia w terminie, próby będą rozliczane jak rezerwacje jednorazowe.
4.5. Dopuszczalna jest możliwość zamiany dnia i godzin próby nie później niż 24 godziny przed terminem próby. W innym przypadku odwołana próba przepada.
4.6. W przypadku odwołania próby (przy abonamencie miesięcznym), próba zostaje przeniesiona na inny, wspólnie ustalony termin.
4.7. Płatności abonamentowe z salę prób zostały określone w cenniku.

§ 5
Płatności za salę prób

5.1. Dostępne są następujące metody płatności: przelewem internetowym oraz gotówką na odbywanej próbie. Cena usługi została określona w cenniku i zawiera różne warianty.
5.2. Przy wykupie abonamentu miesięcznego udzielamy rabatów (patrz cennik). Ponadto, zespoły otrzymują 50 % rabatu na sprzęt muzyczny w Wypożyczalni Stagebackline.
5.3. Jeżeli zespół nie uiści opłaty za "abonament" z góry za dany okres, nie nabywa prawa do odbycia jakiejkolwiek próby ze swojej rezerwacji.
5.4. Na życzenie klientów wystawiamy faktury za użytkowanie sali prób.

§ 6
Dane osobowe

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stagebackline Jacek Bartnicki mieszczące się przy ul. Tysiąclecia 2 E lok.166 w Białymstoku, kod pocztowy 15-111.

6.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach muzycznych (w tym rozliczaniu zajęć).

6.3. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy. 

6.4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także prawo do przenoszenia danych.

6.6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.7. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

6.8. Podanie firmie Stagebackline Jacek Bartnicki danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach i warsztatach muzycznych.

§ 7
Postanowienia końcowe

7.1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
7.2. Obsługa sali może odmówić wynajęcia sali lub przerwać próbę bez podania przyczyny. W takim wypadku, jeśli sala byłą już opłacona, opłata ta jest zwracana.